เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS811102
version : 1
ชื่อวิชา : ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : พัฒนาการของรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึง คริสต์ศตวรรษที่ 19 อิทธิพลจากภายนอก ลัทธิอาณานิคม และผลกระทบต่อ ภูมิภาค
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Development of Southeast Asian states from ancient time to the 19th century, external influences, colonialism and influences on the region