เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS212103
version : 1
ชื่อวิชา : การจัดหาสารสนเทศและความรู้
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การจัดการสมัยใหม่, ข้อมูล-สารสนเทศ-ความรู้ในฐานะที่เป็นทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ในการบริหารองค์การ, พฤติกรรมสารสนเทศ, ความต้องการของ ผู้บริโภคเชิงลึก, การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดหาสารสนเทศ และความรู้, การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์, ทักษะที่จำเป็นต่อการจัดหา สารสนเทศและความรู้ การบูรณาการการเรียนรู้ กับการทำงานด้วยการทำโครงงานบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติ หรือ การฝึกฝน/การฝึกหัดงาน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Modern management, data - Information - knowledge as a strategic resource in organizational management, information behavior, consumer insight, applications of digital technology forinformation and knowledge acquisition, Information science research, essential skills for information and knowledge acquisition, work integrated learning by capstone project or traineeships/internships.