เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS212105
version : 1
ชื่อวิชา : การวิเคราะห์ข้อมูล
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : วิทยาการข้อมูลขั้นแนะนำ, สถิติเชิงวิเคราะห์, การจัดการฐานข้อมูล และคลังข้อมูล, การวิเคราะห์และออกแบบระบบ สารสนเทศ, การเขียน โปรแกรมสำหรับงานทางด้านวิทยาการข้อมูล, การวิเคราะห์และนำเสนอ ข้อมูล, การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์ข้อมูล/สารสนเทศ, ทักษะที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์ข้อมูล/สารสนเทศ, การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WIL) ด้วยการทำโครงงาน บูรณาการความรู้กับการปฏิบัติ หรือ การฝึกฝน/การฝึกหัด
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Introduction to data science, statistical analysis, database management and data warehousing, system analysis and design, data science programming, data analytic and visualization,application of ICT tools in data / information analysis, essential skills for data /information analytics, work integrated learning (WIL) by capstone project or traineeships/internships