เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS212104
version : 1
ชื่อวิชา : การจัดสารสนเทศและความรู้
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดสารสนเทศและความรู้, ระบบการจัดสารสนเทศและความรู้, กระบวนการการจัดสารสนเทศและความรู้, การจัดทำรายการสารสนเทศและความรู้, เมทาดาทาและเครื่องมือ ในการจัด ระบบสารสนเทศและความรู้ ได้แก่ ระบบการจัดหมวดหมู่ อนุกรมวิธาน ออนโทโลยี มาตรฐานการควบคุมคำศัพท์อื่นสำหรับการเข้าถึง สารสนเทศ และความรู้ในระบบสารสนเทศขององค์กรธุรกิจ ทักษะที่จำเป็น ต่อการจัดสารสนเทศและความรู้ การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WIL) ด้วยการทำโครงงานบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติ หรือ การฝึกฝน/การฝึกหัด
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Principles and theories of information and knowledge organization, Information and knowledge organization systems, Information and knowledge organizing processes, information and knowledge descriptive; metadata,knowledge organization tools ;classification systems, taxonomies, ontologies, and other types of standardized controlled vocabularies for accessing in business information systems, essential skills for information and knowledgeacquisition, work integrated learning (WIL) by capstone project or traineeships/internships