เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS467104
version : 1
ชื่อวิชา : การจัดการนโยบายสาธารณะ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การสร้างฐานข้อมูลก่อนดำเนินนโยบายสาธารณะ โดยใช้เครื่องมือประเมินสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การกำหนดตัวชี้วัดดำเนินนโยบาย การบูรณาการการดำเนินโครงการกับนโยบายสาธารณะในระดับท้องถิ่นและระดับชาติการสร้างแรงจูงใจและการยอมรับในกลุ่มเป้าหมายผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายการจัดการความขัดแย้งในการดำเนินนโยบายสาธารณะ การสื่อสารนโยบาย การณรงค์สนับสนุนนโยบายในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ การติดตามและประเมินผลนโยบาย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Construction of base-line before public policy implementation using various socio-economic and environmental assessment tools, policy indicator formulation, Integration of projects in local and national public policy,creating motivation and acceptance among target leader groups for changing policy conflict resolution in implementing public policy, policy communication, policy advocacy both at local and national level, public policy monitoring and evaluation