เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS467103
version : 1
ชื่อวิชา : การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : นิยมและขอบเขตและความสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเชิงกลยุทธ์และการพัฒนา ผู้นำด้านการพัฒนาและการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การที่ทำงานด้านพัฒนา การกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์การ การพัฒนากลยุทธ์ขององค์กร การดำเนินการตามกลยุทธ์ และการควบคุมกลยุทธ์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Definition, scope and importance of strategic management, relations between strategic management and development, development leaders and strategic management, the analysis of development organization environments,vision, mission and goals formulation, the development of organization strategies, implementation of strategies and control of strategies