เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS471992
version : 1
ชื่อวิชา : สัมมนาทางการบริหารงานท้องถิ่น
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ตัวแบบและกระบวนการบริหารงานท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานการบริหารงานท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น การควบคุมติดตามการบริหารงานท้องถิ่น ผลของการบริหารงานท้องถิ่นต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมกรณีศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Models and processes of local administration, relationship between local administration agencies and other social organization, the governance of localadministration,the impact of local administration on economic, social political and environmental development, case studies