เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS467113
version : 1
ชื่อวิชา : สังคมวิทยาเกี่ยวกับอาชีพและการทำงาน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาเกี่ยวกับอาชีพและการทำงาน สภาพการทำงานของประชากรและการเปลี่ยนแปลงอาชีพในสังคม ความแตกต่างด้านเศรษฐกิจและสังคมในกลุ่มอาชีพ ความปลอดภัยในอาชีพจากการทำงาน เพศภาวะกับโอกาสในการประกอบอาชีพเครือข่ายทางสังคมในกลุ่มอาชีพและการทำงาน นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ และแนวทางการศึกษาประเด็นเกี่ยวกับอาชีพและการทำงาน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts and sociological theories on occupations and works, working conditions and occupational changes in society, difference of economical and sociological in occupational groups, works and occupational safety, gender and occupational opportunity,social network in occupations and works, policy on occupational development, and approaches to occupations and work issues