เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS471905
version : 1
ชื่อวิชา : การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะขั้นสูง
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : วิวัฒนาการของการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ทฤษฎี ตัวแบบการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ระเบียบวิธีในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จและล้มเหลว การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบาย เทคนิคในการวิเคราะห์นโยบาย และการพัฒนานโยบาย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Evolution of public policy analysis, theory and models in policy analysis, methodologies of policy analysis, analysing factors achievement or failure, impact analysis, policy analysis techniques and policy development