เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS467891
version : 1
ชื่อวิชา : สัมมนาประเด็นปัจจุบันทางสหวิทยาการสังคมศาสตร์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ทบทวนวิพากษ์และวิเคราะห์ประเด็นปัจจุบันทางสังคมศาสตร์ข้ามสาขาวิชาที่น่าสนใจทั้งในระดับโลก ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น พร้อมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ นโยบายและสถานภาพองค์ความรู้ในการจัดการกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ดังกล่าว พร้อมทั้งนำเสนอในการสัมมนา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Review, criticize, and analyze current interesting issues of trans-disciplinary social sciences at global, nationaland local levels, analyze situations, policies and state of knowledge in dealing with various situations and presentation in the seminar