เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS467003
version : 1
ชื่อวิชา : วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : พื้นฐานทางภววิทยาและญาณวิทยา หลักการและแนวคิดที่สําคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ ขั้นตอน เทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย และการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาปรากฏการณ์เชิงสังคม
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Ontological and epistemological foundations, major principles and concepts of qualitative research, steps, techniquesand methods used in qualitative research, data analysis, writing research report, applications of qualitative research methodology for studying social phenomena