เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS467111
version : 1
ชื่อวิชา : ทฤษฎีสังคมวิทยาเชิงวิพากษ์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ทฤษฎีวิพากษ์แนวสำนักฟรังเฟิร์ต ทฤษฎีสตรีนิยม . การศึกษาวัฒนธรรมแนววิพากษ์ และวัฒนธรรมศึกษา ทฤษฎีวิพากษ์แนวหลังทันสมัยนิยม วิพากษ์ทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีสังคม เชิงวิพากษ์ในการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Critical theory of the Frankfurt School, feminist theory, critical cultural theory and cultural studies, critical theory in post-modernism, critiques of critical social theory, applications of critical social theory for social phenomena studies