เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS647206
version : 1
ชื่อวิชา : วรรณกรรมกับภาพยนตร์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ประเภทของภาพยนตร์ความเชื่อมโยงระหว่างภาพยนตร์กับตัวบทวรรณกรรม อิทธิพลของวรรณกรรมต่อภาพยนตร์ ความต่างระหว่างวรรณกรรมและภาพยนตร์และประเด็นวิจัยทางวรรณกรรมกับภาพยนตร์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Type of film, the interaction of film and literary texts, influence of literature on film, difference between literacy texts and film and research issues in literature and film