เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS177103
version : 1
ชื่อวิชา : การวิจัยเชิงคุณภาพในภาษาศาสตร์ประยุกต์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : หลักการทำวิจัยเชิงคุณภาพในภาษาศาสตร์ประยุกต์ การกำหนดประเด็นวิจัย การออกแบบงานวิจัย การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัยและการเก็บ ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลและสรุปผลวิจัย การเขียนอธิบายผล วิจัย การพัฒนาโครงการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Principles of qualitative research in applied linguistics, selection of research topic, research designs, sampling methods, research instruments and data collection, data analysis, interpretationand conclu ion of results, writing explanations of results, developing research proposal, research report writing