เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS177995
version : 1
ชื่อวิชา : สัมมนาทางภาษาศาสตร์คลังข้อมูล
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การศึกษา การอภิปราย และการนำเสนอหัวข้อที่สำคัญและใหม่ในด้านภาษาศาสตร์คลังข้อมูล
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Investigation, discussion, and presentation of current and significant topics in Corpus Analysis