เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS177201
version : 1
ชื่อวิชา : การเขียนเพื่อการตีพิมพ์ด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : โครงสร้างและองค์ประกอบของบทความวิจัยในภาษาศาสตร์ประยุกต์ กระบวนการเขียนบทความวิจัย จริยธรรม การคัดลอกผลงาน การอ้างอิง กระบวนการตีพิมพ์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Structure and elements of research paper in Applied Linguistics, writing process in research paper writing, ethics, plagiarism, citation, publication process