เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS144891
version : 1
ชื่อวิชา : สัมมนาทางภาษาอังกฤษ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : สำรวจและอภิปรายประเด็นต่างๆ ในปัจจุบันด้านการศึกษาภาษาอังกฤษจากบทความและงานวิจัยโดยครอบคลุมหัวข้อที่หลากหลายตามความสนใจของนักศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Reviews and discussion recently of published research articles on the English language studies based on students’ interest