เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS111009
version : 2
ชื่อวิชา : การเขียนติดต่อทางสังคมและธุรกิจ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การเขียนติดต่อ คำศัพท์ สำนวน รูปแบบ โครงสร้างประโยคสำหรับการเขียนเพื่อติดต่อทางสังคมและธุรกิจ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Writing correspondence, vocabulary, expressions, format, sentence structure for written social and business correspondence