เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : GE161892
version : 1
ชื่อวิชา : ศิลป์คิดสร้างสรรค์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การวิเคราะห์คุณค่าความงาม สุนทรียศาสตร์ ศิลป์ สร้างสรรค์ของรูปแบบ ศิลปะ การออกแบบ การแสดง และดนตรี การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การถ่ายทอดผลงาน การจัดนิทรรศการ ความคิดเชิงสร้างสรรค์และจินตนาการ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Aesthetic value analysis, aesthetic, creativity of style, art, design, drama and music, application in every life, exhibiting, creative ideas and imagination exhibition