เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS467101
version : 1
ชื่อวิชา : ทฤษฎีนโยบายสาธารณะ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : นิยามและขอบเขตของนโยบายสาธารณะ ตัวแบบทางทฤษฎีของทฤษฎีนโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ในทฤษฎีนโยบายสาธารณะ วิธีการวิเคราะห์และเครื่องมือในการสร้างโยบายสาธารณะ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Definition and scope of public policy, theoretical models of public policy, economics in theories in public policy, methods of public policy analysis and tools for formulating public policy