เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS847891
version : 1
ชื่อวิชา : สัมมนางานวิจัยทางปรัชญาและศาสนาตะวันออกในปัจจุบัน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การวิเคราะห์และการอภิปรายงานวิจัยในสาขาปรัชญาและศาสนาตะวันออกที่มีความลึกซึ้งและริเริ่ม
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : An analysis of and discussion on selected current original works which deal in dept with topics from eastern philosophy and religion