เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS847204
version : 1
ชื่อวิชา : ปรัชญาวัฒนธรรม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ปัญหาพื้นฐานของปรัชญาวัฒนธรรม พัฒนาการของปรัชญาวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาวัฒนธรรมปรัชญาศาสนาและปรัชญาประวัติศาสตร์ บทบาทของปรัชญาในวัฒนธรรม คุณค่าของมนุษย์ในบริบทของวัฒนธรรมร่วมสมัย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Basic problem for a culture philosophy, development of the culture philosophy, relationship between a culture philosophy, humanity balues in context of contemporary