เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS847202
version : 1
ชื่อวิชา : พุทธศาสนาและพุทธปรัชญา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ระบบความคิด ความเชื่อในพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน รวมทั้งสำนักพุทธปรัชญา เน้นมาธยมิก โยคาจาร และวัชรยาน และอิทธิพลของพุทธศาสนาและพุทธปรัชญาที่มีต่อโลกปัจจุบัน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Thought system, belief in Theravada and Mahayana Buddhism covering Buddhist philosophical schools and with focus on Madhyamika, Yogacara and Vajrayana and the influence of Buddhism and Buddhist philosophy on the present world.