เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS847104
version : 1
ชื่อวิชา : ปรัชญาและศาสนาในญี่ปุ่น
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ประเด็นสำคัญของปรัชญาและศาสนาในญี่ปุ่น เน้นลัทธิชินโต บูชิโด และพุทธศาสนา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Key issue in Japanese philosophy and religion emphasis Shinto, Bushido and Buddhism