เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS144201
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาอังกฤษโลก
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การวิเคราะห์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในบริบทต่างๆในโลก บทบาทของภาษาอังกฤษในปัจจุบันที่ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่หนึ่ง ภาษาที่สอง นัยสำคัญที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษรวมถึงวัฒนธรรม การใช้ติดต่อสื่อสารและอัตลักษณ์ แนวโน้มในปัจจุบันเพื่อการวิจัยในด้านภาษาอังกฤษ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : An analysis of the English languages used in various contexts in the world; roles of World Englishes in countires with English as a native language, as a second languagesignificance,and as a foreign language; implications for English language learning including culture, communication, and identities; current trends for research studies in English