เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS144104
version : 1
ชื่อวิชา : การวิเคราะห์ภาษา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การวิเคราะห์ภาษาในด้านเสียง ศัพท์ โครงสร้าง การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งทาง ทฤษฎีและปฏิบัติ การใช้ภาษาศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ภาษาอังกฤษ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Language analysis in phonology, morphology, and syntax; the use of languages for communicaton both in theory, principles and practice; application of linguistics to English language and related research studies.