เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS144102
version : 1
ชื่อวิชา : วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพทางภาษาอังกฤษ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ธรรมชาติของงานวิจัยเชิงคุณภาพประเภทของงานวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีวิจัยเชิงคุณภาพการออกแบบงานวิจัยทางภาษาเชิงคุณภาพการสร้างเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความผลการวิวัย การอภิปรายผล
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Nature of qualitative research, types of qualitative research, quantitative research methods in English language, qualitative research design, construction of qualitative research instruments, data collection, data analyses, data interpretation,discussion of findings