เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS177102
version : 1
ชื่อวิชา : การวิจัยเชิงปริมาณในภาษาศาสตร์ประยุกต์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : หลักการทำวิจัยเชิงปริมาณในภาษาศาสตร์ประยุกต์การกำหนดประเด็นวิจัย การออกแบบงานวิจัย การสุ่มตัวอย่างเครื่องมือวิจัยและการเก็บ ข้อมูล สถิติที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลและสรุปผลวิจัย การเขียนอธิบายผล วิจัย การพัฒนาโครงการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Principles of quantitative research in applied linguistics, selection of research topic, research designs, sampling methods,research instruments and data collection, related statistics, data analysis, interpretation and conclusion of results, writing explanations of results, developing research proposal, research report writing