เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS177991
version : 1
ชื่อวิชา : สัมมนาทางการรับภาษาที่สอง
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การศึกษา การอภิปราย และการนำเสนอหัวข้อที่สำคัญและใหม่ในด้านการเรียนรู้ภาษาที่สอง
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Investigation, discussion, and presentation of current and significant topics in Second Language Acquisition