เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS177101
version : 1
ชื่อวิชา : ทฤษฏีและหลักการขั้นสูงด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การทบทวน การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ทฤษฏี และหลักการขั้นสูงด้านภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ประเด็นปัจจุบันและข้อโต้แย้งหลักในสาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ และการทำวิจัยด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Review, analysis, and synthesis of advanced theories and principles of Linguistics, Applied Linguistics; recent issues and major controversies in Applied Linguistics and Applied Linguistics research