เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS144101
version : 1
ชื่อวิชา : วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณทางภาษาอังกฤษ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความหมาย ประเภทของงานวิจัย วิธีวิจัย การออกแบบงานวิจัยทางภาษา การสร้างเครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่สำคัญในการวิจัยทางภาษา การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความผลการวิจัยและสรุปผล
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Research definition, types of research, research methods, language research design, construction of research instruments, instruments,data collection, important statistics in language research,data analysis, result interpretation and conclusion