เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS144103
version : 1
ชื่อวิชา : ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาที่สอง
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ทฤษฎี หลักการ และประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการได้มาของภาษาที่หนึ่ง และภาษาที่สอง การประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอน กระบวนการของการเรียนรู้ภาษาที่สอง ทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้อง และงานวิจัยที่สำคัญ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Theories, principles, and issues in the first and the second language acquisition, implications for learning and teaching a second language, processes of second language learning, related theories, and essential research