เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS144217
version : 1
ชื่อวิชา : การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : หลักการ ทฤษฎี และรูปแบบของการอ่านเชิงวิชาการ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินเรื่องที่อ่านงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในแบบต่างๆ การวางเค้าโครง การเขียนสรุป การวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อใช้ในการเขียนงานวิจัย จริยธรรมในการเขียนทางวิชาการ การเขียนอ้างอิงในงานวิจัย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Principles, theories and models in academic reading, analyzing, synthesizing and evaluating reading texts,related research. Academic English writing in different forms, outlining, summarizing, analyzing and synthesizing for writing research, ethics in academic writing, and writing research references