เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS467116
version : 1
ชื่อวิชา : ชาติพันธุ์ธำรงและสังคมพหุวัฒนธรรม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความหมาย ลักษณะ และความสำคัญของชาติพันธุ์ธำรง แนวคิดว่าด้วยสังคมพหุวัฒนธรรม แนวทางในการศึกษาชาติพันธุ์ธำรง ชาติพันธุ์ธำรงกับ การเมืองแห่งชาติพันธุ์ธำรง และกรณีศึกษาชาติพันธุ์ธำรงในสังคมพหุวัฒนธรรม
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Meanings, characteristics, and significances of ethnicity; multicultural society concept; approaches to ethnicity; ethnicity and nationalism, politics of ethnicity; and case studies on ethnicity in multicultural societies