เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS467002
version : 1
ชื่อวิชา : วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ การพัฒนากรอบแนวคิดของการวิจัยเชิงปริมาณ การออกแบบ การรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ การสร้างเครื่องมือการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : The process of quantitative research, conceptualization development for quantitative research, research design, data collection, construction of quantitative research tools, data analysis and research writing