เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS467001
version : 1
ชื่อวิชา : ทฤษฎีสหวิทยาการสังคมศาสตร์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ปรัชญาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ทฤษฎีสังคมศาสตร์กระแสหลัก หลังทันสมัยนิยม การบูรณาการศาสตร์สังคม การสร้างกรอบคิดสังคมศาสตร์ข้ามสาขา ความสัมพันธ์ทางสังคม และการกระทำต่าง ๆ ในปรากฏการณ์ทางสังคม ทั้งระดับปัจเจกและสถาบัน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Trans-disciplinary philosophy, mainstream theories of social sciences, post-modernism, integrated social sciences,formulating inter-disciplinary theoretical framework, social relations and actions within social phenomena, both at individual and institutional levels