เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS647204
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาอีสานในบริบทสังคม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ประวัติภาษาอีสาน อักษรอีสาน การเปลี่ยนแปลงภาษาอีสาน บทบาทภาษาอีสานในสังคม การอนุวัติภาษาอีสาน ประเด็นวิจัยภาษาอีสาน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : History of Isan language, Isan scripts, change of Isan language, role of Isan anguage in society, Isan language Conservation, research issues in Isan language