เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS647208
version : 1
ชื่อวิชา : คติชนวิทยาในภาษาไทย
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : คติชนวิทยา ความหมายขอบเขตทฤษฎีคติชนวิทยา คติชนวิทยากับการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ในภาษาและวรรณกรรมไทย คติชนวิทยาสร้างสรรค์ ประเด็นปัจจุบันของการวิจัยทางคติชนวิทยาในภาษาไทยและภาษาท้องถิ่น
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Meaning and Scope of folklore, folklore theories, folklore and critical analysis in Thai language and literature , creative folklore, current issues of folklore research in Thai language and dialects