เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS647203
version : 1
ชื่อวิชา : วาทกรรมวิเคราะห์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความคิดเกี่ยวกับภาษาระดับข้อความของโครงสร้างข้อความประเภทต่างๆ การเชื่อมโยงความ กลวิธีทางภาษาในข้อความ ทฤษฏีวาทกรรมวิเคราะห์ ประเด็นวิจัยวาทกรรมวิเคราะห์ในภาษาไทย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Notion of discourse, types of discourse structure, cohesion, discursive strategies, theory of discourse analysis and research issues in discourse analysis in Thai language