เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : GE363789
version : 1
ชื่อวิชา : ผู้ประกอบการสร้างสรรค์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : คุณลักษณะผู้ประกอบการ หลักจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบการ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร การสร้างแรงจูงใจ การตัดสินใจ การวิเคราะห์ตลาด การหาแหล่งทุน การวางแผนธุรกิจ การสร้างแบรนด์ และ เครื่องหมายการค้า การบัญชีเบื้องต้น การชำระภาษี การประเมินผลประกอบการ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Entrepreneurship characteristics, morals for entrepreneurs, corporate social responsibility, motivation, decision making, marketing analysis, investment fund, business plan, branding and trademark, basic accounting, tax payment business evaluation