เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : GE321415
version : 1
ชื่อวิชา : ทักษะการเรียนรู้
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดและความสำคัญของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การรู้ดิจิทัล การคิดเชิงวิเคราะห์การคัดสรรแหล่งสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ การประเมิน วิเคราะห์ การเขียนและนำเสนอในเชิงวิชาการ จรรยาบรรณและความเที่ยงตรงทางวิชาการ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concept and importance of the 21st century learning skills, digital literacy, analytical thinking, selection of information sources, information seeking, evaluation, analysis, academic writing and presentation, academic ethics and integrity