เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : GE153158
version : 1
ชื่อวิชา : วิถีชุมชนและการเรียนรู้ชุมชน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : วิถีชาวบ้าน การวินิจฉัยชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน ข้อมูลและเครื่องมือสำหรับการศึกษาชุมชน การ เขียนโครงการศึกษาและบริการชุมชน การดำเนินโครงการและการประเมินโครงการ ปฏิบัติการการเรียนรู้ชุมชนในภาคสนาม
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Folkways, community diagnosis, principle of community development, data and instrument for community study, community study and service project writing, project operation and evaluation, practice on community learning in fieldwork