เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : GE151144
version : 1
ชื่อวิชา : พหุวัฒนธรรม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันตก วัฒนธรรมตะวันออก วัฒนธรรมอาเซียน วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอีสาน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตน์กับผลกระทบทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับวิถีชีวิต
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Culture and cultural diversity, western culture, eastern culture, ASEAN culture, Thai culture and Isan culture, social changes and globalization and their impact on culture, culture in way of life