เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : GE142145
version : 1
ชื่อวิชา : ภาวะผู้นําและการจัดการ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ บุคลิกภาพ ลักษณะ และบทบาทผู้นำ การสร้างทีมงานและการทำงานเป็นทีม หลักการและทฤษฎีการจัดการ การจัดการตัวเอง การจัดการภาวะวิกฤต การจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการความขัดแย้ง การจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำและการจัดการ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts and theories of leadership, personalities, characteristics and roles of Leadership, team building and team working, principle and theories ofmanagement, self-management, crisis management, change management, conflict management, strategic management, development of leadership and management