เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS847105
version : 1
ชื่อวิชา : ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญาและศาสนา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การค้นหาและรวบรวมข้อมูล การประเมินค่าและการตีความ ข้อมูลอ้างอิง วิธีการเรียบเรียง และการนำเสนอข้อมูลผลงานวิจัยทางปรัชญาและศาสนา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Data search and collection of data, data assessment and interpretation, references, arrangement and presentation philosophy research