เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS847103
version : 1
ชื่อวิชา : ปรัชญาและศาสนาในจีน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ประเด็นสำคัญของปรัชญาและศาสนาในจีน ของสำนักขงจื้อ เต๋า นิตินิยม และพุทธศาสนา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Key issue in Chinese philosophy and religion emphyasis the Confucian Taoists Legalist school and Buddhism