เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS847101
version : 1
ชื่อวิชา : แนวคิดปรัชญาและศาสนาตะวันออก
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความหมาย กำเนิด พัฒนาการ แนวความคิดและอิทธิพลของปรัชญาและศาสนาตะวันออกต่อโลกร่วมสมัย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Meaning, origin, development, concepts and influences of eastern philosophies and religion on contemporary world