เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS492991
version : 1
ชื่อวิชา : สัมมนาประเด็นปัจจุบันทางการพัฒนา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ประเด็นการพัฒนาปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง เทคโนโลยี สุขภาพและอื่น ๆ ทั้งในระดับนานาชาติ และภายในประเทศ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Current development issues related to economics, social, cultural, politics, technology, health and other at both international and national level