เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS492727
version : 1
ชื่อวิชา : การวิจัยทางพัฒนศาสตร์ขั้นสูง
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ศึกษาและทบทวนทฤษฎีที่เกี่ยวกับหัวข้อการวิจัย การสังเคราะห์แนวคิดในการวิจัย การสร้างกรอบแนวคิดแบบบูรณาการ การออกแบบการวิจัยแบบผสม และสถิติชั้นสูงในการวิเคราะห์ข้อมูล
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Study and review the theories related to research topic, synthesis of research concepts, construction of integrated conceptual framework, mixed-research design and advanced statistics for data analysis