เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS492726
version : 1
ชื่อวิชา : นโยบายสาธารณะและการพัฒนา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความหมายและขอบเขตของนโยบายสาธารณะ ตัวแบบทางทฤษฎีของนโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ในทฤษฎีนโยบายสาธารณะ วิธีการวิเคราะห์และเครื่องมือในการสร้างโยบายสาธารณะกระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ความสัมพันธ์เชิงอำนาจในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Definition and scope of public policy, theoretical models of public policy, economics in public policy theories, methods of analysis and tools for formulating public policy, process of participatory public policy formulation,and power relations in public policy process